תקנון הארגון

1.בתקנון זה-
"עסק בתחום הספורט והכושר" עסק במקום מתוחם המעניק שירותים לצרכנים בתחום –
הספורט והכושר, כגון: מכון כושר, מרכז ספורט, קאנטרי, סטודיו לאימונים וחיטוב הגוף,
סטודיו ליוגה ופילאטיס, סטודיו למחול ותנועה, אומנויות לחימה, מתחמי נינג'ה וכו'.
"בעל עסק בענף הספורט והכושר" בעל חברה או עוסק מורשה או בעל תאגיד אחר של עסק –
בתחום הספורט והכושר, כהגדרתו בתקנון זה, המעסיק לפחות 5 עובדים או הפועל באמצעות
לפחות 5 נותני שירותים עצמאיים."

2.א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות .
ב)בעל עסק בענף הספורט והכושר החפץ להיות חבר העמותה יגיש לוועד בקשה בלשון
זו :
"אני (שם,מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה) מטרות העמותה
ותקנונה ידועים לי . אם אתקבל כחבר בה , אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת
החלטות האסיפה הכללית של העמותה ".
ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד ; סירב
הועד לקבל את המבקש , רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה .

3.(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל
הצבעה ; כל שנתיים זכאי חבר העמותה לבחור ולהיבחר לוועד או לוועדת הביקורת. הועד
וועדת הביקורת אשר נבחרו לכהונה זמנית עם ייסוד העמותה יכהנו ממועד ייסוד העמותה
ובמשך שנתיים רצופים )24 חודשים(.
(ב) חבר העמותה, בעצמו או באמצעות נציגו, זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות
משירותיה.
(ג) הועד, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן
החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

4.א. החברות בעמותה פוקעת –
(1) במות החבר , ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו ;
(2) בפרישתו מן העמותה ; הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד שלושים יום מראש ;
(3) בהוצאתו מן העמותה.
ב.האסיפה הכללית רשאית , לפי הצעת הווע ד , להחליט על הוצאת חבר מן העמותה
מאחד הטעמים הבאים :
(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו ;
(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית ;
(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה ;
(4) החבר הורשע בעבירה שמפאת מהותה , חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי
לשמש כחבר עמותה .
ג. לא יציע הועד לאספה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה
להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב) (1)
2) או ( 3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות. 
5. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו בי ד,
או יישלח בדואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל שמסר לעמותה או בדואר רגיל אל מענו הרשום
בפנקס החברים; ברירת המחדל בעת ההצטרפות הינה מתן הודעה לחבר באמצעות
דואר אלקטרוני לכתובת דוא"ל. לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום
בפנקס החברים או את כתובת הדואר האלקטרוני שלו או שינוי ברירת המחדל של מתן
ההודעות לחבר .


6. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד. אסיפה כללית יכולה להתכנס
גם בכינוס אונליין .
7. אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום,
שעה, מקום פיזי או פרטי כינוס אונליין וסדר יום לאסיפה.

8. אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת,
תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בוועד ובוועדת
הביקורת. מועד ייסוד העמותה ובמשך שנתיים רצופים (24 חודשים) יכהנו הועד וועדת
הביקורת אשר נבחרו לכהונה זמנית בעת ייסוד העמותה.

9. (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה
נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר
הנוכחים.
(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית,
ללא צורך בהזמנה נוספת, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו
הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.
10 . אסיפה כללית תבחר כל שנתיים מזכיר לאסיפה מבין חברי העמותה. כן, אסיפה כללית
תבחר כל שנתיים יושב ראש, אדם בעל כישורים עם זיקה לתחום הספורט והכושר, אך אינו
מועסק בעסק המעניק שירותים לצרכנים בתחום הספורט והכושר (לא בהעסקה ישירה או לא
בהעסקה עקיפה) ו/או אינו בעל זכות בעסק המעניק שירותים לצרכנים בתחום הספורט
והכושר, לא במישרין ולא בעקיפין, ולא בעצמו או באמצעות אחרים. יושב ראש היוצא יכול
להיבחר ליושב ראש מחדש ויכול לכהן בתפקידים נוספים בעמותה .
ממועד ייסוד העמותה ובשמך שנתיים רצופים(24 חודשים) יכהנו יושב ראש ומזכיר לאסיפה
אשר נבחרו לכהונה זמנית בעת ייסוד העמותה

11. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה
דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, יושב ראש האסיפה יכריע .

12. מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

13. מספר חברי הועד ייקבע בהחלטת האסיפה הכללית ולא יהיה פחות משנים.

14.(א) הועד יכהן מהיבחרו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר
הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.
(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד
יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

15. (א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמות ה
לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר
להמשיך לפעול כועד.
(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר
העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו .

16. הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך
ניהולן.

17. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, נתקבלה
ההחלטה תועבר להכרעה של יושב הראש; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל
גם שלא בישיבת הועד.

18.הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

19. ממועד ייסוד העמותה ובמשך שנתיים רצופים (24 חודשים) ייצגו את העמותה מייסדי
העמותה. בתום השנתיים הוועד יסמיך שניים או יותר מבין חברי העמותה ועובדיה, לחתום
בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.
חתימתם של שני מורשי חתימה יחד, תחייב את העמותה.

20. הוראות תקנות 11 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הביקורת .


21. העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת
סדרי ניהול ענייניהם.

22. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשארו נכסים, יועברו אלה לידי מוסד ציבורי אחר, בעלי מטרות דומות כשמשמעותו בסעיף
9 (2) לפקודת מס הכנסה ולא יחולקו בין חבריה.
23 . נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובת הנאה בכל
צורה שהיא, בין חבריה, אסורה.

אני
מבקש להיות חבר בארגון בעלי העסקים בענף הספורט והכושר בישראל. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של הארגון.